یک روز در شهر بلغار

آشنایی با تمدن مردم بلغار کناره رودخانه ولگا، آموزش پخت نان محلی، اسکیت سواری و دوچرخه سواری در خیابان های ساحلی کرملین

  • 9 ساعت 6,8 کیلومتر 9 مکان ها
ارسال مسیر به پست الکترونیک
or

راهنماها