یک روز در شهر بلغار

آشنایی با تمدن بلغارهای ولگا، آموزش داروسازی، اسکیت و دوچرخه سواری در خیابان ساحلی کرملین

  • 9 ساعت 6,8 کیلومتر 9 مکان ها
ارسال مسیر به پست الکترونیک
یا

راهنماها